“นีโอ” ร่วม “ศธ.” “กทม.” จัดงาน EdTeX 2017

“นีโอ” ร่วม “ศธ.” “กทม.” จัดงาน EdTeX 2017

“นีโอ” ร่วม “ศธ.” “กทม.” จัดงาน EdTeX 2017โชว์นวัตกรรมการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย หวังสถานศึกษาต่อยอดปรับการสอนสู่Education 4.0

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรุงเทพมหานคร จัดงาน EdTeX 2017 มหกรรมแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษาครั้งแรก และครั้งยิ่งใหญ่ของไทย โดยดึงนวัตกรรมการศึกษาชั้นนำจากใน และต่างประเทศร่วมจัดแสดง หวังพัฒนาการเรียนการสอนสู่ยุคใหม่ “Education 4.0” รองรับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ “Thailand 4.0”

นางสาวบุษยา ประกอบทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัดผู้จัดงาน EdTeX 2017 งานแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษา กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ หรือต้องเริ่มต้นจากการ พัฒนาครู พัฒนาวิธีการเรียนการสอน ท้าย​​ที่สุดคือหลักสูตร และระบบการศึกษา ซึ่งสิ่งที่จะเข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ทั้งหมดคือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทั้งระบบ และเมื่อย้อนดูการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันยังพบว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่เข้าถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยี จากแนวคิดข้างต้นจึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดงาน EdTeX 2017 งานแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีการศึกษาจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาจัดแสดง เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ได้เปิดโลกทัศน์ และนำความรู้จากการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเหล่านี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งภายในการจัดงานได้แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ 1. โซนแสดงสินค้า และเทคโนโลยีการศึกษา และ 2. การประชุมสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการศึกษาระดับโลก เช่น Microsoft และ Google มาร่วมบรรยายในครั้งนี้

ด้าน นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กล่าวว่า  ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย ให้ความสำคัญกับการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า และในฐานะที่ สพฐ. เป็นผู้กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของประชาชน เล็งเห็นว่าการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา สพฐ. ได้มีการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนแล้วแทบทุกโรงเรียนที่อยู่ภายในสังกัดของ สพฐ. อาทิเช่น การศึกษาผ่านดาวเทียม และ E-learning ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้น มีการตอบสนองในวิชานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการจัดงาน EdTeX 2017 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษา จะได้เปิดโลกทัศน์จากการที่นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศมาจัดแสดง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบการจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

          น.ส.ฐานิตา แพร่วานิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.
มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 437 โรงเรียน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีการศึกษามาปรับใช้ในการเรียนการสอนจึงได้ริเริ่มโครงการผลักดันให้สถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของ กทม. ให้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาเข้ามาใช้จัดการเรียนการสอน อาทิ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ทาง กทม. ได้มีการนำคอมพิวเตอร์, E-learning และหุ่นยนต์ ไปเพิ่มเติมในส่วนของการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้คือ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ชนะเลิศในการแข่งขัน World Robot Olympiad ที่ประเทศรัสเซีย ปีพ.ศ.2557 อย่างไรก็ตาม กทม.ได้สนับสนุนการจัดงาน EdTeX 2017 โดยคาดหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ที่มาร่วมชมงานนั้น จะเกิดแรงบันดาลใจในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาต่าง ๆ ไปปรับใช้ในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของการเรียนการสอนด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมการจัดงานได้ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00น – 18.00 น.ห้อง Ballroom และ Hall A ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.edtex-expo.com/