โรงเรียนประชารัฐวัดคลองสวน เปิดห้องเรียนนอกตำรา ผุดกิจกรรมเพาะเห็ดสร้างอาชีพ

 “หนูรักเห็ดนางฟ้า” โครงการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดคลองสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ซีพี ออลล์   ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 องค์กรภาคเอกชน ผนึกกำลังสนับสนุนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนหรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยโดยนำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 3,300 แห่งในปี 2559 ก่อนขยายผลต่อไป 7,424 แห่งในทุกตำบล ทั่วประเทศ

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยกล่าวว่า โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED เป็นโครงการภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 22 ปี ตั้งแต่ปี 2538

“การร่วมมือผนึกกำลังสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐ โดยการส่งเสริมให้พนักงานซีพี ออลล์ ในนามตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กร นำความรู้ ความสามารถที่มีไปต่อยอดสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร   นำความรู้ไปสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและสังคม นำพาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้านนางสาวอุมาวดี ตาปราบ รองผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล บมจ.ซีพี ออลล์ บอกเล่าถึงการเข้าร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษาหรือ School Partner ว่านอกจากมีโอกาสเข้าร่วมวางแผนงานกับโรงเรียนวัดคลองสวน สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของโรงเรียนให้สำเร็จแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับคือความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งสามารถสร้างความสามัคคี ความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชน ครูและนักเรียนได้ 

จากเดิมโรงเรียนวัดคลองสวนมีโครงการเพาะเห็ดสร้างอาชีพ โดยการซื้อก้อนเห็ดมาเพาะ เมื่อเห็ดออกดอกก็เก็บไปขาย แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้รับการต่อยอดทำให้โรงเรือนถูกทิ้งร้างไป จึงได้ร่วมวางแผนกับทางโรงเรียนนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกลงมือทำ เริ่มจากการวางแผนงาน ลงมือผลิตก้อนเชื้อเห็ด  เพาะเห็ดในโรงเรือน รวมไปถึงการแปรรูปเห็ด และยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนก็ได้รู้จักการทำบัญชี การตลาด การขายซึ่งสามารถสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี 

ขณะที่นายสนั่น นุชพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะรูปแบบการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ยกตัวอย่างโครงการ “หนูรักเห็ดนางฟ้า” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. ซีพี ออลล์ สามารถสร้างการเรียนรู้จากการลง

มือปฏิบัติจริง โดยบูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง 3 ระดับได้เป็นอย่างดี เด็กๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำซึ่งกิจกรรมต้นน้ำคือ การผลิตก้อนเชื้อเห็ดโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร  กิจกรรมกลางน้ำคือ การเพาะเชื้อเห็ดให้เป็นดอก โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และกิจกรรมปลายน้ำคือ การแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

“กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งสามส่วนนักเรียนจะรับผิดชอบในรูปแบบบริษัท มีการระดมทุน มีการตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อนักเรียนจบออกไปก็สามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจ SME รองรับเศรษฐกิจ AEC ได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างอาชีพ และรายได้ของนักเรียนและชุมชน”

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นมิติสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้นอกตำรา เพิ่มทักษะอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน โดยโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษา สร้างประโยชน์ให้กับเยาวชน ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน