แรงงาน เผยสถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ปีนี้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยภาพรวมสถานการณ์ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงานปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุนของประเทศ เชื่อส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์พบว่าข้อเรียกร้อง ข้อขัดแย้งและการผละงานของลูกจ้าง ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีสถานประกอบกิจการ
ที่ยื่นข้อเรียกร้องในช่วงเวลาดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒๐ แห่ง เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่มี ๔๓๑ แห่ง ขณะที่ข้อขัดแย้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำนวน ๘๒ แห่ง เปรียบเทียบกับปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มี ๑๑๖ แห่ง และการผละงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘ แห่ง เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ๑๐ แห่ง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สถานการณ์ด้านแรงงานในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น เชื่อว่ามาจากนโยบายการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนของ
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทำให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถดำเนินการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เรียนรู้ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งร่วมกัน และใช้การเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้การที่สถานการณ์ด้านแรงงาน
สัมพันธ์ดีขึ้นย่อมส่งผลต่อบรรยากาศที่ดีในการลงทุน และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ