ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ภาพในบรรทัด 1

บุคลากรในองค์กรถือว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรนั้น นอกจากจะมีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่แล้ว “บุคลิกภาพที่ดี” ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA)  ได้จัดอบรมภายใต้หัวข้อ “การสร้างคุณค่าและพัฒนาบุคลิกภาพสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ” ด้วยการเชิญ ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร (ที่ 3 จากซ้ายมือ) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ หวังติดอาวุธให้เข้าใจความสำคัญของคุณค่าและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เข้าใจคนร่วมงาน นำคุณค่าให้กับตนเองสู่องค์กร เพื่อความเป็นผู้นำและความสำเร็จขององค์กร

บรรยายใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.             คุณโอฬาร จันทร์ภู่ เลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

2.             คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

3.             ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศิลปากร, นิด้า และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ

4.             คุณศิริพร สิงหรัญ  รองเลขาธิการ/อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

5.             ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

6.             คุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

**************************************