ข้อตกลงการใช้งาน


ข้อสงวนสิทธิ์

การนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล บทความ รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ www.thaidirectoryplus.com นี้เป็นเพียงการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา แจ้งข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้น เว็บไซต์ www.thaidirectoryplus.com จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้อง และ ไม่รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ ลิงก์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  www.thaidirectoryplus.comจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย การแสดงออก ข้อมูลเพื่อการค้า การใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ www.thaidirectoryplus.com มีสิทธิทุกประการในการระงับและงดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า

การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย


บริษัท ไทยไดเร็กทอรี่พลัส จำกัด เจ้าของ www.thaidirectoryplus.com  ถือนโยบายไม่สนับสนุนลูกค้า และ “ผู้ใช้งานทั่วไป” หรือ ผู้ใดที่นำเข้าข้อมูลที่ผิดกฏหมาย เช่น ข้อมูล-ภาพต่างๆที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ใช่เจ้าของลิขสิธิ์โดยตรง หรือ เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด  เข้าข่ายผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ สร้างความเสียหายรุนแรง ก่อความวุ่นวายต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคมทั่วไปในทุกประเทศ ทั้งนี้ www.thaidirectoryplus.com หรือ บริษัท ไทยไดเร็กทอรี่พลัส จำกัด สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และ ระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด