ข้อตกลงการใช้งาน


ข้อสงวนสิทธิ์

การนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล บทความ รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ www.thaidirectoryplus.com นี้เป็นเพียงการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร ความรู้ต่างๆแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้น เว็บไซต์ www.thaidirectoryplus.com จึงขอสงวนสิทธิ์รับรองความถูกต้อง และ ความรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ ลิงก์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  www.thaidirectoryplus.comจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย การแสดงออก ข้อมูลเพื่อการค้า การใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ www.thaidirectoryplus.com มีสิทธิทุกประการในการระงับและงดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า

การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย


www.thaidirectoryplus.com ถือนโยบายไม่สนับสนุนลูกค้า และ “ผู้ใช้งานทั่วไป” หรือ ผู้ใดที่นำเว็บไซต์ หรือ เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด นำไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เข้าข่ายผิดกฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ สร้างความเสียหายรุนแรง ก่อความวุ่นวายต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคมทั่วไปในทุกประเทศ ทั้งนี้ www.thaidirectoryplus.com สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และ ระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด