กสร. ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

กระทรวงแรงงานลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ให้รับทราบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม หนองคาย และนราธิวาส) เพื่อรับและวินิจฉัยคำร้อง  ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้างและแรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  นอกจากนี้             ได้จัดกิจกรรม “โครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” นำร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด สระแก้ว ตาก และสงขลา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างไทย ลูกจ้างต่างด้าว หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน      สร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาทำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง การมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์   ด้านแรงงาน  โดยในรอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนายจ้าง ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย จำนวน ๒,๕๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๓ (เป้าหมาย ๔,๕๐๐ คน)

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบกิจการให้สอดคล้อง       กับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก เป็นกลยุทธหนึ่ง    ที่สอดรับกับแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนที่ดีอีกด้วย อธิบดี กสร. กล่าว