กสร. มอบรางวัลการออกแบบโลโก้ GLP ใช้แสดงว่ามีการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี

กสร. มอบรางวัลการออกแบบโลโก้ GLP ใช้แสดงว่ามีการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลผู้คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ GLP พร้อมมอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร มูลค่ารวม 60,000 บาท โดยนำโลโก้ GLP ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าสถานประกอบกิจการปฏิบัติต่อแรงงานโดยมีสภาพการจ้างและสภาพการทำงานที่ดีตามหลักสากล

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP)    ที่เปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศ วัย  และวุฒิการศึกษาได้แสดงฝีมือส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งปิดรับผลงานไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา การประกวดดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 174 ผลงาน บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 1 ส.ค.60 ได้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดรวม 3 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ นุตาคม ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานการออกแบบสามารถตอบโจทย์ของคณะกรรมการได้ทั้งหมด ภายใต้แนวคิด “Sustainable สู่เป้าหมายที่ดีกว่า” โดยใช้การกาเครื่องหมายถูกต้องลงบนสัญลักษณ์สากลที่ทั่วโลกยอมรับ คือแนวปฏิบัติการของ GLP ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเพื่อนำทางธุรกิจไปสู่มาตรฐานสากล

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร.ได้มอบรางวัลอีกสองอันดับ คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายภัทรพล เรืองเสน ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภานุวัฒน์ ธำรงวิศวะ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ กสร. จะได้นำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ที่ได้รางวัลชนะเลิศไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทราบว่าสถานประกอบกิจการได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) มาใช้ในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย  อันจะนำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป