กสร. กำชับนายจ้างแจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายให้ลูกจ้างรู้ก่อนทำงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ปชส.กสร.กสร. กำชับนายจ้างแจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายให้ลูกจ้างรู้ก่อนทำงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำชับนายจ้าง แจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายพร้อมแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนก่อนทำงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางาน
ในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย เช่น การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็นการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖